Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, δηλώνοντας τα στοιχεία τους και φέροντας ευθύνη για την εγκυρότητά τους. Σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος από το Πρόγραμμα. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και η ρητή συναίνεση για την εκούσια αποστολή των προσωπικών στοιχείων από τον κάθε συμμετέχοντα/ συμμετέχουσα.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διοργανώτρια εταιρεία, καλεί καλλιτέχνες, που ενδιαφέρονται να εκφραστούν και να παρουσιαστούν στο κοινό, να δηλώσουν συμμετοχή δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Listen to the Road. Όσοι δηλώσουν συμμετοχή δημιουργούν αυτομάτως το προσωπικό τους καλλιτεχνικό προφίλ στη πλατφόρμα. Μέσω αυτού επιλέγονται οι καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή στον χώρο της παράστασης. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης IP που δηλώνει-κατέχει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 30 Οκτωβρίου 2015 και διαρκούν καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι εμφανίσεις των συμμετεχόντων στα κεντρικά σημεία της Αθήνας θα αρχίσουν το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του προγράμματος οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του λήξαντος Προγράμματος.

4. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. (β) είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. (γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω προγράμματος της Διοργανώτριας. (δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. (ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες. (στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του αλλά και μετέπειτα. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος. ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την παράσταση του κάθε συμμετέχοντα.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι είναι ανήλικοι κάτω των 18 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία συμμετέχοντες δηλώσουν ανακριβή και ψευδή ημερομηνία γέννησης, η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή στοιχεία ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στην Εταιρεία από την ψευδή αυτή δήλωση. Όσον αφορά τον ανήλικο χρήστη που δήλωσε ψευδή στοιχεία ευθύνεται μαζί με τους έχοντες την επιμέλεια αυτού. (β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Μετά τη δήλωση συμμετοχής και αφού δημιουργείται το καλλιτεχνικό προφίλ των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα Listen to the Road γίνεται η διαλογή των συμμετοχών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να επιλεγούν αυτοί που θα εμφανιστούν στα δημόσια σημεία. Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα αφού επιλεχθεί θα εμφανιστεί μια φορά σε δημόσιο σημείο. Μπορεί να εμφανιστεί και πάνω από μία φορά, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο και κατόπιν απόφασης της Διαχειρίστριας. Οι επιλεγμένοι ειδοποιούνται μέσω μέιλ. Η διαχειρίστρια ανακοινώνει στους επιλεγμένους την ημερομηνία και την ώρα που θα εμφανιστεί στο δημόσιο σημείο. Η παράσταση - εμφάνιση έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια η οποία ορίζεται από τη διαχειρίστρια. Στον επιλεγμένο συμμετέχοντα χορηγείται ειδικό διακριτικό το οποίο και φορά σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παράστασης και ισχύει μόνο για αυτή την παράσταση.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

Ο επιλεγμένος συμμετέχοντας κατά τη διάρκεια της παράστασης - εμφάνισης στα δημόσια σημεία: α. υποχρεούται να χρησιμοποιεί το χώρο ή μέρος του χώρου που του έχει παραχωρηθεί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να μην υπερβαίνει τα όρια αυτού. β. δεν επιτρέπεται να πουλά υλικό είτε έχει την πνευματική ιδιοκτησία αυτού είτε όχι. γ. δεν επιτρέπεται να προσβάλλει το κοινό ή την δημόσια αιδώ και αυτό αποτελεί λόγο αποβολής. δ. υποχρεούται να προβάλλει υλικό για το οποίο είτε έχει τα πνευματικά δικαιώματα είτε του έχουν παραχωρηθεί. ε.υποχρεούται να βρίσκεται στο συγκεκριμένο δημόσιο σημείο που του έχει υποδειχθεί την ώρα που έχει συμφωνηθεί με τη Διοργανώτρια. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρευρεθεί και η παράσταση ακυρωθεί η διοργανώτρια δεν υποχρεούται να την επαναπρογραμματίσει.

8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Διοργανώτρια και ο εκάστοτε χορηγός, αν υπάρχει, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω twitter, Facebook, SMS, banner, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της, τα ονόματα των επιλεγμένων συμμετεχόντων. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους. Επισπρόσθετα, η διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κτλ.) από τα κοινωνικά δίκτυα των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της πλατφόρμας του προγράμματος. Οι όροι έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Listen to the Road στο διαδίκτυο listentotheroad.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων.

9. ΕΥΘΥΝΗ

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τις παραστάσεις Προγράμματος. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τις παραστάσεις ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει ο ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς,για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/ και συνδέεται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και Χορηγού. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα ζητηθεί οποιαδήποτε τέτοιου είδους καταχώρηση. Η συναίνεση δίδεται και όταν προβαίνει εκουσίως σε σχολιασμό ή ψηφοφορία ή κοινή χρήση ή πρόσκληση ή retweet όπως αυτό δημοσιεύεται στην ως άνω ιστοσελίδα. Η Διοργανώτρια από τη μεριά της δεν αποκτά πνευματικά δικαιώματα για το υλικό του συμμετέχοντα. Παρόλα αυτά έχει κάθε δικαίωμα να αναπαράγει βίντεο ή φωτογραφίες από την παράσταση - εμφάνισή του σε ένα από τα δημόσια σημεία αλλά και το υλικό που καταχωρεί ο συμμετέχοντας στην ιστοσελίδα στο πλαίσιο του προγράμματος στην επίσημη ιστοσελίδα, στα κοινωνικά δίκτυα και σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ψηφιακό τύπο. Τέλος, όλο το υλικό που υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες (links, φωτογραφίες, βίντεο κτλ) πρέπει να είναι ιδιοκτησία τους και να μην παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ - ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στο εν λόγω πρόγραμμα συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό την ανάδειξη των συμμετεχόντων του παραπάνω προγράμματος, μέσω της δημόσιας έκφρασής τους αλλά και μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

12. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ - ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων - συμμετεχουσών στο παρόν πρόγραμμα θα συσταθεί αρχείο προσωπικών δεδομένων για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “Multitrab Productions”, που εδρεύει στη Φλέμινγκ 7, Ν. Φιλαδέλφεια, Αττική.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό ακόμα και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απορρέον δίκαιο από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Διαχειρίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που τυχόν χαθούν, έχουν λάθος στοιχεία ή είναι ελλιπείς ή δεν μπορούν να εγγραφούν για οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο λόγο. Η Διαχειρίστρια δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, ευθύνη, ή απογοήτευση που μπορεί να υποστούν οι συμμετέχοντες. Πολλαπλά καλλιτεχνικά προφίλ στην πλατφόρμα του προγράμματος από τον ίδιο συμμετέχοντα δεν θα γίνονται δεκτά. Η Διαχειρίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους συμμετέχοντες για τη δήλωση της συμμετοχής τους ή την πραγματοποίηση της παράστασής τους - εμφάνισης στο δημόσιο σημείο. Η Διαχειρίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της αίτησης του συμμετέχοντα, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που προσκομίζει μέσω της φόρμας δήλωσης συμμετοχής. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το προφίλ συμμετέχοντα στην πλατφόρμα του προγράμματος εφόσον αυτός δεν τηρεί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα χωρίς αιτία να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή να αλλάξει τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του προγράμματος ή τα κοινωνικά του δίκτυα.